وبسایت دکتر قاسم معصومی - بیماری‌های کیسه صفرا
آشنایی با

بیماری‌های کیسه صفرا

کیسه‌صفرا کیسه‌ای است که در زیر کبد قرار دارد و صفرای تولید شده توسط کبد را ذخیره می‌کند. بعد از غذا، کیسه‌صفرا مانند یک بادکنکِ خالی‌ است اما قبل از صرف غذا، پر از صفرا و به اندازه یک گلابی کوچک است. در پاسخ به سیگنال‌ها، کیسه‌صفرا، صفرای ذخیره‌شده را از طریق مجرای‌صفراوی به قسمت فوقانی روده‌کوچک منتقل می‌کند. صفرا به هضم غذا به‌ویژه چربی‌ها کمک می‌کند، اما وجود کیسه صفرا ضروری نیست.

برخی از

بیماری‌های شایع کیسه صفراوی